PS打造扩散碎片签名图技巧

10/11/2015来源:Photoshop教程人气:2297

 先来看看最终的效果图吧:

 1.

PS打造扩散碎片签名图技巧 三联

 2.

 具体的制作步骤如下:

 看看红圈圈,提问请输入图号1.

 2.

 3.

 4.

5.

 6.

 7.

 8.

 9.

10.

 11.

 12.

 13.

 14.

 15.

 16.

17.

 18.

 19.

 20.

 21.

 22.

 23.

 24.

 25.

 两个效果图:1.

 2.